Tre mësime nga xhuzi i 21

Lexo gjithashtu:

Virusi Corona, ndërmjet vendit dhe njeriut

Ammar Munla Mos e kufizojmë fenë vetëm në objekt, dhe mos e nxjerrim objektin...

Ndërmjetësimi në raste të problemeve bashkëshortore në Perëndim

Pyetja: Kujt t’i drejtohet gruaja muslimane-gjermane apo perëndimore në përgjithësi- në rast se ka...

Google do të fusë kërkimin me “screenshot”

Në opsionin i ri i quajtur “Smart Screenshots”, pjesë e versionit më të fundit të aplikacionit...

Shqipëri, 30 të vdekur nga tërmeti

Operacionet e kërkimit dhe shpëtimit në zonat e prekura nga tërmeti në Shqipëri vazhdojnë edhe gjatë ditës së...
  • Me krishterët dhe hebrenjtë, muslimanët nuk duhet të debatojnë për fenë, por nëse vijnë deri tek diskutimet Allahu na porosit që të drejtëve dhe qëllimmirëve pre tyre tu themi:  “Ne i besuam asaj që na u zbrit neve dhe që u zbriti juve dhe se Zoti ynë dhe Zoti juaj është një, dhe se ne i jemi dorëzuar Atij.” Universaliteti  është karakteristikë e Islamit që muslimanët duhet ta theksojnë në vend të mbylljes së dyerve të mirëkuptimit me deklarata se krishterët dhe hebrenjtë janë në xhehenem. Tek çdo person që i përmbahet parimeve të feve monoteiste gjendet një besimtar. Atë duhet ta shohim, ta zbulojmë dhe të bisedojmë si është më së miri.
  • Në suren Rum flitet për premtimin e Allahut se bizantinët do t’i mundin persianët. Sado që në Kuran ka tregime dhe detaje për popujt e mëparshëm dhe të civilizimeve që ishin afër kohës kur jetoi Muhammedi a.s. Kurani nuk është një libër historik, qëllimi i të cilit do të ishte kronologjia e popujve. Kur’ani e fton besimtarin të merret me thelbin dhe vlerat sipas kontekstit. Ashtu siç i Dërguari i Allahut s.a.v.s. nuk jetoi fatin, historinë dhe kulturën e popujve të tjerë, por mësoi nga historia dhe ngjarjet e përmendura në Kur’an, kështu edhe muslimanët e kohës së sotme duhet të mësojnë nga historia dhe ngjarjet e kohës së Pejgamberit a.s. Pikërisht kuptimi i Islamit në mënyrë kontekstuale i jep atij një të ardhme universale dhe të ndritshme në çdo kohë dhe hapësirë.
  • Sado që të racionalizojmë çdo fenomen në jetën tonë,  nuk duhet të harrojmë ajetin që gjendet në xhuzin 21 ku Allahu thotë: “Për shkak të veprave (të këqija) të njerëzve, janë shfaqur në tokë e në det të zeza (bela, skamje, katastrofa, humbje e bereqetit etj.), e për ta përjetuar ata një pjesë të asaj të keqeje që e bënë, ashtu që të tërhiqen (nga të këqijat).” (Rum 41)

Preporod.com

(Islampress)

- Advertisement -
- Reklamë -

Më të rejat:

Brengat dhe trishtimi na zbulojnë atë që lumturia dhe mirëqenia nuk munden

Ato na zbulojnë esencën njerëzore, dobësinë dhe brishtësinë, dobësinë dhe ndjeshmërinë, prirjen drejt pashpresës dhe dëshpërimit. I...

Bëni nënën tuaj të lumtur, do t’ju lumturoj Allahu

Bamirësia ndaj prindërve është një prej shkaqeve më të mëdhenj të arritjes së mëshirës së Allahut. Të gjithë e...

Islami përballë terrorizmit

Hoxhë Nehat Ismaili Kujt i shërben terrorizmi? Kush dëshiron që problemet e Lindjes së Mesme t’i transferoj në botën...

A është private apo e përbashkët?

Falënderimi i takon Allahut, Zotit të të gjitha botëve. Dërgojmë salavat dhe selam mbi të Dërguarin e fundit të Allahut, Muhamedin (savs), mbi shokët...

Pse muslimanët flasin shumë për ëndrrat?

Bota muslimane është botë që fle, andaj është shumë e lidhur me ëndrrat dhe flet për to.Bota muslimane ndjehet e trishtuar, në...

Egjipti

Egjipti eshte vendi ku ndodhet Imam Husejni, r.a., Zejnebja, Nefisja, Sukejna, Rukaja, Hasan Enveri, Ali Zejnul Abidini, Ahmed Derdiri, Sejid Bedeviu, Kinaiu,...

Ua rekomandojmë

- Advertisement -