Jeumul-ashura: Ditë e agjërimit dhe duasë

Lexo gjithashtu:

Bindjuni Allahut, Ai kurrë nuk do t’ju braktisë!

(tregim këshillues) Në librin e tij “El-Ferexhu ba'desh-shiddeti” (Çlirimi pas fatkeqësisë), Et-Tenuhi citon një...

“Namazi i harruar”

Mehas Alija Të dashur lexues, vëllezër e motra, sot dua të paraqitem me...

Ja pse Pejgamberi a.s. na ka porositur t’i tundim çarçafët para gjumit

Shikoni insektin në foto! Insekti është zmadhuar mijëra herë në mikroskop. Bëhet fjalë për morra që kryesisht...

Dashuri e vërtete nuk janë fjalët e bukura dhe të ëmbla, por veprat

Në një shtëpi të vjetër jetonte një çift bashkëkohor jashtëzakonisht i varfër. Një natë, gruaja i kërkoi burrit të...

“Vërtet, numri i muajve tek Allahu është dymbëdhjetë, sipas Librit të Allahut, që prej ditës kur krijoi qiejt dhe Tokën. Katër prej tyre janë të shenjtë, sipas besimit të drejtë. Prandaj, mos i bëni vetes dëm, duke i shkelur këta muaj!…” [SURJA ET-TEUBE, 36]

Muaji i parë i kalendarit hixhri është muaji Muharrem, muaji i cili ofron mundësi të shumta për besimtarët që të fisnikërohen, ta ngrenë besimin dhe moralin personal në derexhe (shkallë) më të larta dhe me këtë ta meritojnë mëshirën dhe faljen e Allahut të Madhëruar. Allahu e bëni këtë muaj jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe të zgjedhur, ndërsa i shumëfishoi shpërblimet për ata që e kalojnë agjërueshëm. Në hadithet e të Dërguarit të Allahut, salAllahu alejhi ue sel-lem qëndron: “Agjërim më i mirë, pas agjërimit të muajit të Ramazanit, është agjërimi në muajin që e emërtoni Muharrem, ndërsa namaz më i mirë pas namazit farz, është namazi i natës.”

Dita e dhjetë të këtij muaji është shumë e lavdëruar, ajo quhet Jeumul-ashura, dhe na kujton suksesin, ndihmën dhe furnizimin e Allahut. Të flasësh për ditën e Ashures do të thotë të flasësh për një ditë të veçantë tek Allahu i Madhërishëm, i Cili, nga mëshira dhe dashuria e Tij e pakufishme për besimtarët, veçoi disa ditë të veçanta, në të cilat Ai është më afër robërve të Tij. Muhammedi salAllahu alejhi ue sel-lem thotë: “Kushdo që e furnizon familjen e tij në ditën e Ashures, Allahu do ta furnizojë gjatë gjithë vitit”.

Agjërimi në ditën e ashures

Transmetohet nga Ibën Abbasi: “I Dërguari i Allahut e agjëronte ditët e ashures dhe i porosiste edhe të tjerët të agjërojnë.” Kur e pyetën për ditën e ashures, i Dërguari i Allahut salAllahu alejhi ue sel-lem, tha: “I fshinë mëkatet e vitit të kaluar.”

Urtësia e agjërimit në ditën e ashures është se atë ditë Allahu i Lartësuar e shpëtoi Musain alejhis-selam dhe popullin e tij nga padrejtësia e Faraonit. Muhammedi salAllahu alejhi ue sel-lem tha: “Ky agjërim tregon se feja e të Dërguarve të Allahut është një, dhe se Islami është bekim për mbarë gjininë njerëzore.” Për t’u dalluar nga hebrenjtë, sunnet është ta agjëroni ditën e nëntë apo ditën e njëmbëdhjetë të muajit të Muharremit përveç ditës së Ashures.

Për vlerën dhe rëndësinë e ditës së ashures dëshmojnë fjalët e të Dërguarit të Allahut salAllahu alejhi ue sel-lem: “Ekzistojnë pesë kohë kur Allahu nuk e refuzon duanë e besimtarëve, në mes tyre është edhe nata e jeumu-ashures.”

Le të mos e humbasim mundësinë për t’i pastruar shpirtrat tanë, që me agjërim ta meritojnë faljen dhe dashurinë e Tij, për t’iu afruar Allahut dhe për t’i treguar bindje Atij.

Bekimet e Tij qofshin mbi Muhamedin – krijesën e tij më të mirë, Ademin, Nuhun, Ibrahimin, Musain, isaun, dhe të gjithë Pejgamberët e Tij.

Autore: Rabija Arifović
Përktheu: Lutfi Muaremi

[Isl@mpress.ch]

- Advertisement -
- Reklamë -

Më të rejat:

Përse Kurani mbaron me suret El-Felek dhe En-Nas?

Njëri nga frytet e shoqërimit të shpeshtë me Kuranin është edhe kapja e detajeve dhe bukurive të...

Ndoshta nuk do ta besoni, por

Nuk e di sa mund të më besoni, por nuk dua që të qëndrojë e fshehtë, prandaj vendosa ta ndaj me ju...

Nuk kam nevojë të jem gjykatës i njerëzve që e mbajnë amanetin

Në kohën e halifatit të Ebu Bekrit (r.a.), gjyqësori iu besua Omerit (r.a.). Pas një viti që mori përsipër këtë funksion përgjegjës,...

Kujdesi për jetimët (bonjakët)

Falënderimi është për Allahun e Plotfuqishëm, Zotin e të gjitha botëve. Salavati dhe selami qoftë për pejgamberin Muhamed (a.s.), për familjen e tij të...

Po çka do t’i them unë Allahut në Ditën e Gjykimit?

Raportohet se Abdullah ibn Omeri kishte hasur një shërbëtor (rob), i cili i ruante delet e zotërisë së tij. Ai deshi ta...

Dy djelmosha vijnë dhe ankohen tek Hz Omeri r.a.

Raportohet se dy të rinj e sollën një njeri para halifit Omer (r.a.), kështu që Omeri i pyeti: ‘Pse e sollët këtu?’

Ua rekomandojmë

- Advertisement -