Gjenerata e pritur e fituesve: Ligjet e Fitores

Lexo gjithashtu:

Dita e Ashures, simboli i bereqetit, shpërndarjes dhe unitetit

Sot është "Dita e Ashures" e cila përkon me ditën e dhjetë të muajit Muharrem, një ditë...

Disa fetva rreth agjërimit

Meqenëse besimtarët gjatë ramazanit vijnë në situata kur janë në dilemë se si të veprojnë siç duhet dhe a...

Fakte në lidhje me trurin që mund ta ndryshojnë jetën tuaj

Truri i njeriut posedon aftësi shumë më të mëdha nga sa mendojmë. Ai mund të stërvitet dhe të...

Kush mbështetet në Allahun, ai do ta ruajë dhe shpëtojë, edhe nëse gjendet në barkun e peshkut

Këto janë disa reflektime mbi mrekullitë e krijimit të Allahut, mbi caktimin e Tij, dhe mbi fuqinë e pakufishme...

Fitorja nuk vjen vetvetiu, dhe as në mënyrë spontane. Vërtetë, për fitoren ekzistojnë ligjet e Allahut, të cilat Ai i përmend në librin e Tij, që t’i mësojnë besimtarët dhe mandej të udhëhiqen me ta në jetën e tyre.

LIGJI I PARË: Ndihma është nga Allahu!

Atë që e ndihmon Allahu, nuk mund asnjëherë të dështoj, madje edhe sikur të tubohen të gjithë kundër tij! Atë që e nënçmon Allahu, askush nuk mund ta ndihmojë, madje të përkrahet nga të gjithë bashkë-mendimtarët! Rreth kësaj flet qartë ajeti kur’anor, i cili nuk ka nevojë për sqarim:

Nëse ju ndihmon Allahu, s’ka kush t’ju mposhtë e, nëse ju lë pa ndihmën e Tij, kush është ai që do t’ju ndihmojë, përveç Tij?! Pra, vetëm tek Allahu le të mbështeten besimtarët! [ÂL ‘IMRÂN, 160]

LIGJI I DYTË: Allahu i ndihmon ata që e ndihmojnë Atë!

O besimtarë, nëse e ndihmoni Allahun, edhe Ai do t’ju ndihmojë dhe do t’ju bëjë të qëndroni fort në këmbët tuaja. [MUHAMMED, 7]  

Në një sure tjetër është theksuar akoma në qartë ky ligj:

Vërtet, Allahu e ndihmon këdo që e ndihmon Atë. Allahu është vërtet i Fortë dhe i Plotfuqishëm. [EL-HAXHXH, 40]

Ndihma e Allahut meritohet duke e ndihmuar fenë e Tij, me ngritjen e Fjalës së Tij – që fjala e Tij të jetë më e ngritur, si dhe të gjykohet me ligjin e Tij.

Në dy ajetet e sipërshënuara, përshkruhet ndihma e Allahut:

Allahu i ndihmon edhe ata, të cilëve, nëse u japim pushtet në tokë, kryejnë faljet, japin zeqatin, urdhërojnë kryerjen e veprave të mira dhe pengojnë atë që është e mbrapshtë. Tek Allahu është fundi i të gjitha çështjeve. [EL-HAXHXH, 41]

Kur’ani thotë:

Pa dyshim, Ne kemi nisur të dërguar para teje te popujt e tyre. Ata u paraqitën me prova të qarta, por popujt i mohuan, prandaj Ne i ndëshkuam keqbërësit. Është detyra Jonë që t’i ndihmojmë besimtarët. [ER-RÛM, 47]

LIGJI I TRETË: Ndihma u kushtohet besimtarëve!

Ndihma e Allahut u kushtohet besimtarëve dhe jo të tjerëve. Rreth kësaj Allahu i flet të Dërguarit të Tij, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të:

…Ai të ka forcuar me ndihmën e Tij dhe me besimtarët, duke i bashkuar zemrat e tyre . Sikur të shpenzoje tërë pasurinë që gjendet në Tokë, nuk do të mund t’i bashkoje zemrat e tyre, por Allahu i bashkoi ato. Ai është vërtet i Plotfuqishëm dhe i Urtë. [EL-ENFÂL, 62-63]

Allahu i ndihmon edhe me dërgimin e melekve të cilët lëshohen në tokë, ashtu siç ndodhi në betejën e Bedrit, Hendekut dhe Hunejnit!

…kur Zoti yt i frymëzoi engjëjt: “Unë jam me ju, andaj forcojini ata që besojnë!… [EL-ENFÂL, 12]

Ne dërguam mbi ata erë dhe një ushtri engjëjsh që ju nuk e shihnit… [EL-AHZÂB, 9]

Pastaj, Allahu zbriti qetësinë e Tij mbi të Dërguarin e Vet dhe mbi besimtarët, si dhe zbriti luftëtarë (engjëj), të cilët ju nuk i patë dot e i dënoi jobesimtarët. Kështu u “shpërblyen” mohuesit. [ET-TEUBE, 26]

Nganjëherë Allahu u ndihmon edhe përmes fatkeqësive natyrore, që i janë të nënshtruar dhe shërbejnë vetëm Atij. Ai ata fatkeqësi i lëshon mbi armiqtë e Tijj, ashtu siç e lëshoi erën mbi idhujtarët në Betejën e Hendekut. “…E Ne dërguam mbi ata erë…” [EL-AHZÂB, 9]

Me paraqitjet e tilla Allahu i ndihmon luftëtarët e Tij, ashtu siç e lëshoi shiun si mëshirë për besimtarët: “Ai bëri që ju të koteni në gjumë të lehtë si shenjë sigurie nga ana e Tij dhe lëshoi nga qielli shi, për t’ju pastruar nëpërmjet atij, për të larguar nga ju ndyrësinë e djallit dhe për t’i forcuar zemrat tuaja dhe këmbët.” [EL-ENFÂL, 11]

Nganjëherë i ndihmon edhe përmes duarve të armiqëve të tyre, ashtu që fut frikë në zemrat e tyre, apo u shkatërron furnizimin, apo bën të vdesin udhëheqësit e tyre, siç ndodhi me fisin Benu-Nadir:

Është Ai, që i nxori nga shtëpitë e tyre ata që nuk besuan midis ithtarëve të Librit në kohën e dëbimit të parë. Ju nuk mendonit se ata do të iknin, kurse ata mendonin se fortesat e tyre do t’i mbronin prej Allahut. Por dënimi i Allahut u erdhi andej nga nuk e pritnin, duke mbjellë në zemrat e tyre frikën, e cila bëri që ata t’i shkatërronin shtëpitë e veta me duart e tyre, si dhe me duart e besimtarëve. Prandaj, mësoni nga kjo, o ju largpamës! [EL-HASHR, 2]

Burimi: Akos.ba, (shkëputje nga libri, “Gjenerata e pritur e fituesve
Përktheu: Lutfi Muaremi

[Isl@mpress.ch]

- Advertisement -
- Reklamë -

Më të rejat:

Përse Kurani mbaron me suret El-Felek dhe En-Nas?

Njëri nga frytet e shoqërimit të shpeshtë me Kuranin është edhe kapja e detajeve dhe bukurive të...

Ndoshta nuk do ta besoni, por

Nuk e di sa mund të më besoni, por nuk dua që të qëndrojë e fshehtë, prandaj vendosa ta ndaj me ju...

Nuk kam nevojë të jem gjykatës i njerëzve që e mbajnë amanetin

Në kohën e halifatit të Ebu Bekrit (r.a.), gjyqësori iu besua Omerit (r.a.). Pas një viti që mori përsipër këtë funksion përgjegjës,...

Kujdesi për jetimët (bonjakët)

Falënderimi është për Allahun e Plotfuqishëm, Zotin e të gjitha botëve. Salavati dhe selami qoftë për pejgamberin Muhamed (a.s.), për familjen e tij të...

Po çka do t’i them unë Allahut në Ditën e Gjykimit?

Raportohet se Abdullah ibn Omeri kishte hasur një shërbëtor (rob), i cili i ruante delet e zotërisë së tij. Ai deshi ta...

Dy djelmosha vijnë dhe ankohen tek Hz Omeri r.a.

Raportohet se dy të rinj e sollën një njeri para halifit Omer (r.a.), kështu që Omeri i pyeti: ‘Pse e sollët këtu?’

Ua rekomandojmë

- Advertisement -