Imam Ebu Hanife, ndjekës i as’habëve (tabi’in)

Lexo gjithashtu:

Google do të fusë kërkimin me “screenshot”

Në opsionin i ri i quajtur “Smart Screenshots”, pjesë e versionit më të fundit të aplikacionit...

Zhvillohet ne Gjermani Asambleja e 10-te e Religions for Pace

U zhvillua ne qytetin e Lindau te Gjermanise Asambledja e 10-te Boterore e “Religions for Peace” Ne...

Fakte interesante për trurin e njeriut

Niveli i zhvillimit të sistemit nervor e dallon njeriun nga të gjitha llojet e tjera duke i...

Dhuratat më të mëdha të Zotit për hazreti Merjemen

Mehas Alija Hazreti Merjemja ishte një vajzë që i ishte përkushtuar adhurimit të Zotit....

Sipas shumicës së dijetarëve të hadithit, tabi’in ose “ndjekës” është dikush që i ka takuar as’habët e Pejgamberit s.a.v.s., ose së paku i ka parë në gjendjen e besimit (imanit). Ndërsa nuk është e domosdoshme që të ketë qëndruar në shoqërinë e tij, ose të ketë përcjellë nga ky as’hab. Hafidh Ibn Haxher El-Askalaniu pohon se ky është përkufizimi më i mirë (I’la ‘us-Sunen, 19, 306). Alame Iraki, Ibn Es-Salahu, Neveviu dhe Hakimi (dijetarët më të mëdhenj të terminologjisë së hadithit – vërejtje e përkthyesit), ndër të tjerët, gjithashtu, pajtohem me këtë përkufizim.

Sipas këtij përkufizimi gjerësisht të aprovuar, Imam Ebu Hanife konsiderohet tabi’in, dhe kjo është vërtetuar nga ana e shumë biografëve dhe historianëve. Ky është vendi unikal që i takon, sepse e njëjta nuk mund të thuhet për imamët tjerë të mëdhenj: Shafi’un, Malikun dhe Ahmed ibn Hanbelin, Allahu qoftë i kënaqur me ta).

Alame Dhehebiu në Tedhkiret’ul-huffadh shkruan se Ebu Hanife është lindur në vitin 80 h. E ka parë Enes ibn Malikun r. a. më shumë se një herë (çdo herë kur Enesi r. a. e ka vizituar Kufën). Hafidh Abd’ul-Gani El-Makdisi thekson: “Ebu Hanife e ka parë Enesin.” (Tedhkiret’ul-huffadh).

Ibn Haxheri shkruan: “Është e vërtetë, siç thotë Dhehebiu, se Ebu Hanife e ka parë Enes inn Malikun kur ka qenë i ri.”

Hatib El-Bagdadi në veprën e tij Tarih’ul-Bagdad këtë e vërteton: “Ebu Hanife e ka parë Enes ibn Malikun.” (Tedhkiret’ur-Rreshid, 281).

Hamza Es-Sehami thekson: “E kam dëgjuar Darekutniun kur thotë: ‘ Ebu Hanife nuk është takuar me asnjë as’hab të Pejgamberit të Allahut s.a.v.s., përveç me Enes ibn Malikun.” (Tebxhid’ul-sahifa, 502).

Pra, sikur që shumë dijetarë kanë vërtetuar, Imam Ebu Hanife pa dyshim ka qenë tabi’in!

Imam Abdulkadir El-Misriu thotë: “As’habët nga të cilët Ebu Hanife ka përcjell hadithe kanë qenë: Abdullah ibn Unejsi, Abdullah ibn Xhez’a El-Zabidi, Enes ibn Maliku, Xhabir ibn Abdullahu, Ma’kul ibn Jasari, Vasila ibn El-Eska’ dhe Aishe bint’ul-Axhred.” (El-Fetava El-Behijje, 42).

Abdullah ibn Xhabir Er-Rraziu përcjell që Ebu Jusufi ka thënë: “E kam dëgjuar Ebu Hanifen kur na ka folur: ‘E kam kryer haxhin me babain tim 93 vjeçar, kure unë kam pasur 16 vjeç. Aty ishte i pranishëm mësuesi (shejh) me shumë njerëz rreth vetes, ndërsa unë e kam pyetur babanë kush është ai. Babai më ka thënë se ai është as’habi i Pejgamberit s.a.v.s. me emrin Abdullah ibn El-Haris ibn Xhez’a. Çka ka ai që njerëzit grumbullohen rreth tij, e kam pyetur babanë. Babai u përgjigj: ‘Hadithet të cilat ai i ka dëgjuar prej Pejgamberit s.a.v.s. nga aty kam kërkuar nga babai që të më çoi më afër tij që të mund ta dëgjoj. Më mori nëpër turmën e njerëzve, derisa nuk iu afrova mjaft afër që të mund ta dëgjoj. E kam dëgjuar se si transmeton se Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: ‘Kushdo që arrin dituri për fenë e Allahut, Allahu do t’ia lehtësojë punët e tij dhe do t’ia jep nafakën prej nga edhe nuk shpreson.’”

Dijetari i madh malikit Ebu Omer ibn Abdulberri, gjithashtu, e ka treguar ngjarjen e njëjtë). (El-Xhevahir ‘ul-mudi’a, 1, 273).
Imam Havarizmi pohon: “Në mesin e meritave dhe virtyteve që nuk i ka pasur askush pas tij është edhe ajo se Ebu Hanife ka përcjell drejtpërdrejt nga as’habët e Pejgamberit s.a.v.s. Dijetarët janë pajtuar rreth këtij fakti, edhe pse ekzistojnë disa mospajtime rreth pyetjes së numrit të saktë të as’habëve.” (Xhami’’ul-mesanid, 1, 22).

Pohimi lart i theksuar vërteton që Imam Ebu Hanife jo vetëm që i ka parë disa as’habë por, gjithashtu, edhe ka përcjellë hadithe nga ata.

Abdur-Rrahman ibn Jusuf

Përktheu: Nexhat Ibrahimi

- Advertisement -
- Reklamë -

Më të rejat:

Sprovat dhe mësimet nga i ftohti i dimrit

Falënderimi i qoftë Allahut, të Urtit dhe të Gjithëdijshmit, i cili ka krijuar gjithçka me masë dhe njerëzve u...
- Reklamë -

Mesazhet e sures “Ed- Duha”

Dalja nga gjendja e dëshprimit dhe depresionit: mesazhet e sures “Ed- Duha” Është e vërtetë se shpesh biem në...

Fshehtësia e arkës së sulltan Sulejmanit

Sulltan Sulejmani asnjëherë nuk ka marrë vendim e që më parë të mos këshillohej me shejhul islamin Ebu Su’ud efendiun. Një rast,...

Gjysmëhëna e Kuqe Turke do të ndërtojë 1 mije shtëpi për strehim emergjent në...

Gjysmëhëna e Kuqe Turke ka bërë të ditur se do të ndërtojë një mijë shtëpi për strehim emergjent në Idlib të Sirisë,...

Ushqeni zogjtë e uritur në dimër

Kur moti është i ngrohtë, bollëkun e ushqimit e kanë në dispozicion edhe zogjtë edhe kafshët e tjera. Në ato momente puna...

Humanizmi. A kemi shembuj të mirë?

Halil Senusij Nga dita në ditë, prej ligjëratës në ligjëratë, nga një libër tek tjetri informohemi për veprimtarinë e...
- Reklamë -

Ua rekomandojmë

- Advertisement -